Klauzula informacyjna RODO

Treść klauzuli informacyjnej RODO

Zgodnie z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „.RODO”, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sokółki.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres email: iod@sokolka.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z systemu do komunikacji między mieszkańcami a Urzędem Miejskim w Sokółce na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgody osoby której dane dotyczą). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. podmioty obsługujące Administratora w zakresie outsourcingu usług, z którymi Administrator podpisał umowy powierzenia, w tym BIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00–854), przy al. Jana Pawła II 23, która utrzymuje oraz udostępnia System
  2. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych oraz  prawo do przenoszenia danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,   gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy   RODO;
 7. Podanie danych jest niezbędne do utworzenia konta w systemie do komunikacji.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu, nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 14.01.2022 r.